>
BIOSHQIP
Biografia
SHQIP:
Interesi i DJ DALOOL për muzikën House filloi pasi ai dëgjoi legjendarin Frankie Knuckles që atëherë gjithçka ishte ndryshe. 1996 Filloi të luante në disa lokale të vogla në Prishtinë, dëgjoi për performancën dhe talentin e tij, më pas iu dha rezidenca në klubin më të famshëm dhe legjendar ndonjëherë në Prishtinë të quajtur Casablanca, me vetëm 17 vjet ai tronditi turmën dhe luajti ndryshe nga DJ-të e tjerë ku. duke ofruar gjatë atyre kohërave DALOOL ishte i pari që luajti DAHOOLS -Takohu me të në paradën e dashurisë dhe DAFT PUNKS - Rreth botës në turmën e Prishtinës ku që atëherë gjithçka ishte ndryshe nga turmat e klubeve në Prishtinë. Gjatë periudhës së luftës në 1998, ku ai u transferua në Australi, dhe filloi të studionte performancën e arteve në Universitetin e Teknologjisë Victoria në Melburn, ai jetoi atje dhe studioi për 18 muaj, në Australi për fat të mirë ai u lidh me disa nga më të mirët e skenës gjatë studimeve të tij. me djemtë që gjetën emisionin Radio Muzika dhe Politika me emrin RPM, ku ata të parët që i dhanë mundësinë DALOOL-it të performonte në emisionin e tyre radiofonik, ku ai tronditi me setet e tij, DALOOL filloi të luante edhe festat private të underground të kryesuar nga ata studentë. DALOOL pati një shans për të performuar në klubin e famshëm të homoseksualëve në Melburn të quajtur si Skin@DOME disa të shtunave prej andej ai pati mundësinë të luante në Partitë Lush dhe Glam, festa Glam ishte e para që prezantoi Subliminal Records në Australi në 1999. Steeled përsëri në Evropën Juglindore, ai filloi të luante dhe të organizonte festa në Tech House dhe House Music ku prezantoi me Crowd artistë nga artistë të Swag Label si (Dave Mothersole, Richard Grey, Bob de Rosa) së bashku me partnerin e tij Leart. Baba. DALOOL performoi përkrah artistëve në Evropën Juglindore si; John Aquaviva, Kenny Hawks, Junior Sanchez, DJ Angel (Trust the DJ com). DALOOL gjithashtu ishte rezident në të gjitha klubet më të mira në Prishtinë ku njerëzit thonë se ju e quani klubin që ishte DALOOL. DALOOL prezantoi para turmës së Kosovës grupin e famshëm të goditjeve nga Turqia të quajtur Harem www.pasionturca.net grupi shiti miliona kopje. DALOOL u transferua në Cyrih në Zvicër falë klubit të famshëm Rinora 4 dhe filloi të luajë atje si banor ku ai është ende atje duke e bërë atë dhe duke tronditur mijëra turma me House Music së bashku me reperin e njohur dhe të parë shqiptar MC BEKA. Dëgjova talentin e tij si thashetheme dhe duke dëgjuar kasetat e tij demo, iu dha rasti nga një prej promovuesve më të mëdhenj në MR zvicerane. CLAUDE BRAVI do të performojë në Ministrinë e Tingullit - Netë Houseseksi në Platins në Zvicër dhe shumë ambiente të tjera DALOOL luajti përkrah yjeve më të mëdhenj të Zvicrës si DJ Antoine, Mr DA-NOS dhe shumë të tjerë. DALOOL vitin e kaluar në 2007, hapi ngjarjen kryesore të festës para Paradës së Rrugës të mbajtur në Cyrih Mainstation të quajtur Mainstation 2007 më 11 gusht, ku ai përfundoi performancën e tij të fundit në klubin elitar të Cyrihut Platins on Energy 07' Ngjarja zyrtare e paradës së rrugës 2007 filloi DALOOL duke prodhuar dhe besuar se do të bëjë më shumë për skenën e kërcimit SOOOOOOOOOON! të bëhet 2G2BF. Diskografia e DALOOL DALOOL ka 4 CD të përziera të cilat janë shumë të njohura në Evropën Juglindore tashmë duke përfshirë të fundit DALOOL CODE - After Midnight 2 (2006), After Midnight (2004), Bar-kafe Sllovenia prezanton DJ DALOOL dhe DJ ADI në Mix (2002) , Club 2000 prezanton live në Mix DJ DALOOL. DALOOL ka bërë remix për disa artistë kombëtarë në vendlindjen e tij, por ka prodhuar edhe 2 këngë deri tani që tashmë janë shumë të njohura.

ENGLISH:
DJ DALOOL’s interest in House Music DJ-ing started after he listened the legendary Frankie Knuckles since then everything was different. 1996 Started to play in some small bars in Prishtina heard of his performance and talent than he was given residency to the most famous and legendary club ever in Prishtina named Casablanca, with only 17 years he rocked the crowd and played differently from what other DJ’s where offering during those times DALOOL was the first one to play DAHOOLS -Meet her at the love parade and DAFT PUNKS - Around the World to Prishtina crowd where since then everything was different to the club crowds in Prishtina. During the war period in 1998 where he moved to Australia, and Started studding arts performance at Victoria University of Technology in Melbourne, he lived there and studied for 18 months, in Australia luckily he hooked with some of the best on the scene during his studies with guys who found the Music and Politics Radio Show named RPM where they where the first to give DALOOL the chance to perform in their radio show, where he rocked with his sets, DALOOL started to play also the private underground parties headed by those students. DALOOL got a chance to perform in famous gay Club in Melbourne named as Skin@DOME on couple of Saturdays from there he had chance to play in Lush and Glam Parties the Glam party was the first one to introduce Subliminal Records to Australia in 1999. Steeled down in south eastern Europe back again, he started playing and organizing parties on Tech House and House Music where he introduced to Crowd artists from Swag Label artists such as (Dave Mothersole, Richard Grey, Bob de Rosa) together with his co-partner Leart Baba. DALOOL performed alongside artists in south eastern Europe such as; John Aquaviva, Kenny Hawks, Junior Sanchez, DJ Angel (Trust the DJ com). DALOOL also was resident in all the best clubs in Prishtina where people say you name the club DALOOL was there. DALOOL introduced to crowd of Kosovo the famous percussion band from Turkey named Harem www.pasionturca.net the band sold millions of copies. DALOOL moved to Zurich in Switzerland thanks to famous club Rinora 4 and started playing there as resident where he is still there doing it and rocking thousands of crowd with his House Music together with the famous and first ever Albanian rapper MC BEKA. Heard his talent as a rumor and listening to his demo tapes it was given chance by one of the biggest promoters in swiss MR. CLAUDE BRAVI to perform in Ministry of Sound - Housesexy nights in Platins in Switzerland and Many other venues DALOOL played alongside Switzerland’s biggest stars such as DJ Antoine, Mr DA-NOS, and many Others. DALOOL last year in 2007, opened the main event of pre Street Parade party held in Zurich Mainstation named Mainstation 2007 on 11 of august where he finished his last performance on Zurichs elite club Platins on Energy 07’ Event official event of street parade 2007 DALOOL started producing and believing that he will do more for the Dance scene SOOOOOOOOOON! to become 2G2BF. DALOOL’s Discography DALOOL has 4 mixed CD’s which are very popular in Southeastern Europe already including Last one The DALOOL CODE - After Midnight 2 (2006), After Midnight (2004), Bar café Slovenia presents DJ DALOOL and DJ ADI in the Mix (2002), Club 2000 presents live in the Mix DJ DALOOL. DALOOL has remixed for some national artists in his hometown but also produced 2 tracks so far that are already very popular.
EVENTET
  • {{ evt.section_title }}
    {{ evt.feed_text }} {{ evt.custom_text }}

    📆  {{ evt.fancy_date }}